EMA-ZBYT, ul. Kraszewskiego 9/12, 37-500 Jarosław, tel. 16 621 24 63
Osprzęt firmy STIHL
Wyprzedaż CMT
Smary
MAKITA
DEWALT
BOSCH
METABO
HITACHI
HILTI
KRESS
DWT
CELMA
PERLES
SKIL
STIHL
COLLOMIX
BLACK&DECKER
ELPROM, ELTOS
REBIR
FESTOOL
AEG
APLINA
PROTOOL
FLEX
ZELMER


Regulamin zakupów

Definicje
Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.emazbyt.pl
Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym www.emazbyt.pl
Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu
Sprzedawca - EMA-ZBYT, Jan Delekta lub DELANTECH, Witold Delekta w zależności od wybranych Towarów
Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu
Sklep internetowy www.emazbyt.pl- serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.emazbyt.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia
Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

2. Sklep internetowy, działający pod adresem https://www.emazbyt.pl prowadzony jest przez firmę EMA-ZBYT, Jan Delekta,

3. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego oraz zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego,

4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego z przeglądarką oraz dostępem do Internetu

5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma EMA-ZBYT, Jan Delekta zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczeni usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, zastosowanie oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

8. Klient zobowiązanych jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy EMA-ZBYT,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.emazbyt.pl

II. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://www.emazbyt.pl dokonać wyboru towarów poprzez ich dodanie do Koszyka.

2. W trakcie składania Zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam" Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz możliwość zrezygnowania z zakupów.

3. Wysłanie Zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "Zamawiam" możliwe jest po uprzednim podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych adresowych, po wyborze sposobu wysyłki i płatności oraz po zapoznaniu się z treścią Regulaminu.

4. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

6. Umowę traktuje się za zawartą z momentem kliknięcia odnośnika z treścią "Potwierdzam zamówienie (numer)" otrzymaną przez Klienta w wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. Umowę traktuje się za zawartą również z momentem dokonania wpłaty "z góry" zgodnie z otrzymaną przez Klienta instrukcją w wiadomości e-mail.

7. Klient zawierający Umowę sprzedaży wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Zamówienia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

III. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich brutto (z zawartym podatekiem VAT)

2. Klient ma możliwość uiszczenia płatności zgodnie z Zamówieniem:
a) przelewem na numer konta bankowego firmy EMA-ZBYT (Opcja chwilowo niedostępna)
b) za pobraniem, płacąc przy odbiorze kurierowi

IV. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy spedycyjnej DPD. Koszty dostawy są zgodne z cennikiem podanym na strone https://www.emazbyt.pl/opcje_wysylki.php

3. Termin realizacji dostawy zależy od dostępności zamówionych produktów. Klient jest informowany o szacowanym czasie dostawy w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia przez firmę EMA-ZBYT. W przypadku braku informacji czas dostawy powinien wynosić od 1 do 7 dni od potwierdzenia Zamówienia przez Klienta.

4. Towary dostarczane są przez Sprzedawcę: EMA-ZBYT, Jan Delekta lub DELANTECH, Witold Delekta w zależności od wybranych towarów.

V. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres sklep@emazbyt.pl

2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a) w przypadku odbioru osobistego
b) produkty posidają jakiekolwiek oznaki użytkowania

4. Zakupiony towar należy zwrócić na adres firmy EMA-ZBYT, Jan Delekta, ul. Kraszewskiego 9/12, 37-500 Jarosław lub na adres inny wskazany przez Sprzedawcę w procesie reklamacyjnym

5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6. Nie przyjmujemy zwrotów wysłanych przesyłkami pobraniowymi

7. Klient musi zgłosić chęć zwrotu towaru na adres sklep@emazbyt.pl przed nadaniem przesyłki zwrotnej

8. Zwrot należności za towar następuje poprzez przelew na konto wskazane przez Klienta.

9. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VI. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@emazbyt.pl. EMA-ZBYT, Jan Delekta zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany na karcie gwarancyjnej.

VII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. EMA-ZBYT, Jan Delekta podejmuje działania w celu zapewnienia w zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić EMA-ZBYT, Jan Delekta o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres firmy EMA-ZBYT, Jan Delekta lub mailowo pod adres sklep@emazbyt.pl

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. EMA-ZBYT, Jan Delekta zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych i polityka prywatności

1. Polityka prywatności firmy EMA-ZBYT dostępna jest pod adresem https://www.emazbyt.pl/polityka_prywatnosci.php
 
IX. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


 
Jarosław, 25.09.2020r. - zmiany oznaczone kolorem zielonym
Poprzednia werjsa: Jarosław, 25.05.2018r.
 
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...